Algemene voorwaarden

De gegevens die zich op deze site bevinden, worden uitsluitend verstrekt met het oog op het verschaffen van informatie over Different Hotel Group en de door Different Hotel Group aangeboden dienstverlening. Different Hotel Group levert alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat deze informatie correct is op het moment van opname, wat niet belet dat er zich op deze site steeds onvolledige, onnauwkeurige of niet meer actuele informatie kan bevinden. Different Hotel Group behoudt zich het recht voor de aangeboden informatie op gelijk welk moment aan te vullen, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen, zonder enige kennisgeving en zonder dat zulks aanleiding kan geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van Different Hotel Group. Different Hotel Group sluit uitdrukkelijk elke waarborg of garantie in verband met de verstrekte informatie uit zover wettelijk mogelijk en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige rechtstreekse schade of gevolgschade. Het auteursrecht op alle aangeboden informatie berust bij Different Hotel Group en deze informatie kan bijgevolg niet worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en uitdrukkelijke toestemming van Different Hotel Group.

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VAN DIFFERENT HOTEL GROUP NV

 

Artikel 1.

Behoudens bijzondere schriftelijke bepalingen uitgaande van een daartoe gemachtigd persoon, zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing op alle verbintenissen van Different Hotel Group NV. Deze voorwaarden worden vermeld op de website www.differenthotels.be. Hierdoor zijn ze op voldoende wijze ter kennis gebracht. De stilzwijgende aanvaarding blijkt genoegzaam uit het bezoek aan onze lokalen of de ontvangst van onze documenten of prestaties.

Artikel 2.

De prestaties en tarieven worden vrij bepaald door de Directie, die zich het recht voorbehoudt ze te wijzigen.

Artikel 3.

De hotelhouder is slechts aansprakelijk voor beschadiging, vernieling of ontvreemding van zaken die een hotelgast die in het hotel logeert binnenbrengt, voor een maximaal bedrag van honderd maal de logiesprijs per dag van de slaapgelegenheid tenzij de zaak effectief in bewaring werd gebleven, de hotelhouder weigerde waardepapieren, geld en waardevolle zaken in bewaring te nemen of wanneer de beschadiging het gevolg is van de fout van de hotelhouder kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de schade te wijten is aan de gast zelf of de persoon die hem vergezelt, bezoekt of bij hem in dienst is; gewapenderhand gepleegde diefstal of de aard of het gebrek van de zaak. Op straffe van verval van het recht op schadevergoeding, moet de hotelgast de schade onmiddellijk na de vaststelling erven kenbaar maken aan de hotelhouder.

Artikel 4.

Aan de klant wordt slechts een factuur gestuurd indien hij hierom verzoekt behoudens de gevallen waarin de afgifte van een factuur wettelijk verplicht is. De prijs is contant betaalbaar, netto en zonder reductie. In geval van niet betaling zal de prijs van rechtswege verhoogd worden met verwijlintresten aan de conventionele rentevoet van 12% en met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 75 euro en een maximum van 1.500 euro per invordering. Bovendien laat elke laattijdige betaling van een enkele factuur van Different Hotel Group NV toe alle prestaties op te schorten van welke aard ook, dat nog aan het lopen is. Desgevallend kan Different Hotel Group NV het recht tot ontbinding inroepen. Deze beslissingen kunnen genomen worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Alle goederen van de hotelgast die zich in het hotel bevinden, worden weerhouden tot nadere waarborg van de betaling van de verschuldigde bedragen. Elke klacht over de kwaliteit van genoten diensten dient geformuleerd te worden binnen de 3 dagen na levering. Eventuele klachten over de juistheid van de factuur dienen schriftelijk geformuleerd te worden binnen de 7 dagen na verzending van de factuur

Artikel 5.

Different Hotel Group NV, zo zij dat wensen, van rechtswege en zonder verrechtvaardiging te moeten leveren, elke aanvaarding van een bestelling, elke reservatie of elke te leveren of voor te zetten prestatie onderwerpen aan de integrale of gedeeltelijke betaling van de bedragen die haar verschuldigd zijn of zullen worden, ook onder de vorm van voorschot, afkorting of volledige regeling, zelf anticipatief.

Artikel 6.

Elk geschil behoort tot uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank te Tongeren en behoudens anders luidende wettelijke bepaling zal het Belgisch recht van toepassing zijn. Wij behouden ons het recht voor om van deze clausule afstand te doen bij invordering.

Artikel 7A - annuleringsvoorwaarden via externe partner websites tot 9 kamers

De standaard annuleringsvoorwaarden – flexible rate:

Individuele boekingen (1 tot 10 kamers)

Bij een annulatie binnen de 24 u voor aankomst is 100 % van de reservatiewaarde* voor jouw rekening.  Bij een no show is 100 % van de reservatiewaarde* voor jouw rekening.

De non-refundable rate:

Deze reservatie is volledig vooruit betaald. In geval van annulering, wijziging of indien je niet komt opdagen (no show) kan het bedrag niet worden terugbetaald.

Artikel 7B - annuleringsvoorwaarden via differenthotels.com tot 10 kamers

Standaardprijs (exclusief ontbijt):

 • Gratis annuleren tot11u00 op de dag van aankomst.
 • Geen betaling nodig vandaag. Je betaalt pas tijdens jouw verblijf.
 • Creditcard alleen ter garantie.
 • Plannen gewijzigd? In geval van annulering, wijziging (na 11 uur op de dag van aankomst) of indien je niet komt opdagen (no show) wordt het volledige bedrag van de reservering in rekening gebracht.

Standaardprijs (inclusief ontbijt):

 • Ontbijt inbegrepen.
 • Gratis annuleren tot 11u00 op de dag van aankomst.
 • Geen betaling nodig vandaag. Je betaalt pas tijdens jouw verblijf.
 • Creditcard alleen ter garantie.
 • Plannen gewijzigd? In geval van annulering, wijziging (na 11 uur op de dag van aankomst) of indien je niet komt opdagen (no show) wordt het volledige bedrag van de reservering in rekening gebracht.

Different Member Only (zonder restitutie):

 • Reserveer het beste tarief online – alleen hier beschikbaar.
 • Niet-restitueerbaar: in geval van annulering, wijziging of indien je niet komt opdagen (no show) wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
 • Vooruitbetaling: op elk moment nadat je geboekt hebt, kan het volledige bedrag van de reservering in rekening gebracht worden. Het hotel behoudt het recht om jouw reservering te annuleringen indien jouw creditcard niet werkt.

Artikel 7C. - Betalings- en annuleringsvoorwaarden groepen (vanaf 10 kamers):

Bij annulatie meer dan 3 maanden voor de aankomstdatum worden er geen kosten doorberekend. Bij annulatie meer dan 2 maanden voor aankomst is 15% van de reserveringswaarde voor uw rekening. Bij annulatie meer dan 1 maand voor aankomst is 35% van de reserveringswaarde voor uw rekening. Bij annulatie meer dan 7 dagen voor aankomst is 85% van de reserveringswaarde voor uw rekening. Bij annulatie 7 dagen of minder voor de ingangsdatum is 100% van de reserveringswaarde voor uw rekening. No show & vroegere vertrekdatum: 100% van de reservatiewaarde is voor uw rekening *.

*De reservatiewaarde is de waarde van de bevestigde prijs vermenigvuldigd met het aantal gereserveerde nachten.

Bij elke groepsreservering vanaf 10 kamers gaat de betaling als volgt:

Binnenland (België): 50% van de reserveringswaarde bij bevestiging; 10 dagen voor aanvang event 25%; de resterende 25% plus eventuele extra’s mogen op factuur.

Buitenland: 50% van de reserveringswaarde bij bevestiging; 10 dagen voor aanvang event de resterende 50%. Het is niet mogelijk facturen te versturen naar het buitenland. Extra's dienen ter plaatsen afgerekend worden.

VZW’s, MICE kantoren, clubs, verenigingen, privé gezelschappen en andere intermediairen in binnenland en buitenland: 50% van de reserveringswaarde bij bevestiging; 10 dagen voor aanvang event de resterende 50%. Extra's dienen ter plaatsen afgerekend worden. Het is niet mogelijk een factuur te sturen. 

Artikel 8

De klant zal bij het inchecken een kredietkaart ter beschikking stellen, waarvan het desbetreffende Different Hotel de gegevens zal opnemen. Zo de klant de betaling niet binnen de afgesproken termijn uitvoert, dan wel gebruik maakt van faciliteiten (bijv. minibar, wellness, bar, restaurant, enz.) die niet worden aangegeven bij het uitchecken, zal het hotel het recht hebben deze via de kredietkaart in mindering te brengen, op de enkele voorwaarde dat het detail van de afrekening aan de klant wordt bezorgd, hetzij elektronisch hetzij per post. In ieder geval dient de klant de uitgevoerde betaling binnen de 8 dagen schriftelijk te protesteren zo hij meent dat ze niet terecht is gebeurd.

Betalingstermijnen

De betalingstermijn van een door Different Hotel Group opgestelde factuur of een factuur opgemaakt door een van de hotels bedraagt 30 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag waarop de factuur is verstuurd.

 

Informatie over de remarketingtags van Google

Om persoonlijke en op gedrag gebaseerde reclame (‘behavioural targeting’) te kunnen aanbieden, maakt deze website gebruik van remarketingtags, een dienst van Google Inc. (hoofdkantoor in Amphitheatre Parkway 1600, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten; hierna ‘Google’ genoemd). Als u deze website opent, plaatst Google cookies op het eindapparaat dat u gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden met een reeks getallen die gelezen kunnen worden om het gedrag van gebruikers te analyseren. Wij gebruiken de cookies om te achterhalen welke partnerwebsites u op het eindapparaat hebt geopend en welke advertenties er daar te zien waren. Bij het aanbieden van op gedrag gebaseerde reclame vinden we het heel belangrijk om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Daarom gebruiken we alleen geanonimiseerde gegevens om de kwaliteit van de reclameboodschappen te verbeteren. We slaan de gegevens niet op en/of voegen ze niet samen om uw identiteit te kunnen achterhalen. U kunt op eender welk moment beslissen of u nog gepersonaliseerde reclame te zien wilt krijgen of niet. De cookies die wij aanmaken, verlopen automatisch na negentig dagen, tenzij u ze voordien handmatig blokkeert of uitschakelt. U kunt de cookies die Google plaatst permanent uitschakelen door de instellingen voor cookies te veranderen via deze linkHier kunt u de reclame-instellingen van Google wijzigen. U kunt cookies ook uitschakelen door naar de deactiveringpagina van het Network Advertising Initiative te gaan en daar de instructies te volgen. Meer informatie over de remarketingdienst van Google vindt u hier.

Department Internationaal Vlaanderen

Het departement Internationaal Vlaanderen is de bevoegde instantie die de vergunning toekent en waar verdere informatie verkregen kan worden over de reglementering inzake de exploitatie van toeristische logies en de rechtsmiddelen die algemeen voorhanden zijn bij geschillen en waar de toerist een klacht kan indienen.

Department Internationaal Vlaanderen; dienst toeristische vergunningen. Boudewijnlaan 30 bus 8, 1000 Brussel. 0032 2 553 29 50 logies@iv.vlaanderen.be.